Stichting CultuurLocaal, gevestigd aan Buitenlandse Baan 1, 2992 VL Barendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Stichting CultuurLocaal

Buitenlandse Baan 1

2991 GA Barendrecht

+31 (0)6 57 83 86 41

www.cultuurlocaal.nl

 

Dirk Jan Versendaal is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting CultuurLocaal. Hij is te bereiken via dj.versendaal@outlook.com of mobiel: 06 – 4600 5850.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting CultuurLocaal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Noodnummer in geval van ongevallen tijdens de les

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting CultuurLocaal verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via miranda@cultuurlocaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting CultuurLocaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het leveren van de overeengekomen diensten;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 

Stichting CultuurLocaal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting CultuurLocaal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting CultuurLocaal) tussen zit. Stichting CultuurLocaal gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 

 • MS Windows/Office/Outlook voor administratie en communicatie met leerlingen en anderen;
 • e-Boekhouden voor leerlingenadministratie en financiële administratie.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting CultuurLocaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor alle persoonsgegevens een bewaartermijn van 2 jaar vanaf de beëindiging van de lesovereenkomst. De gegevens worden bewaard in verband met controles en eventuele bezwaarprocedures. Gegevens over kinderen jonger dan 16 jaar worden langer bewaard in verband met de regel dat niet vaker dan twee keer een kindercursus mag worden gevolgd. Onze gegevensbestanden worden eenmaal per jaar opgeschoond.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting CultuurLocaal verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting CultuurLocaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting CultuurLocaal gebruikt op de website cultuurlocaal.nl alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting CultuurLocaal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar miranda@cultuurlocaal.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Stichting CultuurLocaal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting CultuurLocaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via miranda@cultuurlocaal.nl.